Stavové kódy protokolu HTTP

Jistě si každý z nás vzpomene na nepříjemnost, kdy mu internetový prohlížeč při surfování na netu vyhodí místo požadované internetové stránky chybu 404 Not Found. Setkat jste se mohli i s jinými chybami. Jaké to jsou a co znamenají?

Všechny tyto chyby, přesněji stavové kódy protokolu HTTP, lze rozdělit do následujících pěti skupin:

Kategorie Rozsah stavových kódů Popis
Informační 100 – 199 Zprávy definované konkrétní aplikací.
Úspěch 200 – 299 Požadavek byl úspěšně zpracován.
Přesměrování 300 – 399 Klient musí pro konečné zpracování požadavků vykonat určitou činnost. O této činnosti se uživatel nemusí dovědět.
Chyba klienta 400 – 499 Problémy na straně klienta.
Chyba serveru 500 – 599 Problémy na straně serveru.

Nyní si můžeme trochu podrobněji probrat ty hlavní:

Kód Slovní (EN / CZ) Popis
100 Continue / Pokračovat Žadatel by měl pokračovat v požadavku. Tímto kódem server oznamuje, že obdržel první část požadavku a čeká na zbývající část.
101 Switching protocols / Změna protokolů Žadatel vyzval server ke změně protokolů a server oznamuje, že tak učiní.
200 Successful / Úspěšné Server požadavek úspěšně zpracoval. Obecně to znamená, že server poskytl požadovanou stránku.
201 Created / Vytvořeno Požadavek byl úspěšně splněn a server vytvořil nový prostředek.
202 Accepted / Přijato Server požadavek přijal, ale dosud jej nezpracoval.
203 Non-authoritative information / Nesměrodatná informace Server požadavek úspěšně zpracoval, ale podává informace, které mohou být z jiného zdroje.
204 No content / Žádný obsah Server požadavek úspěšně zpracoval, ale nezobrazuje žádný obsah.
205 Reset content / Obnovit obsah Server požadavek úspěšně zpracoval, ale nezobrazuje žádný obsah. Na rozdíl od kódu 204 tato odpověď vyžaduje, aby žadatel obnovil zobrazení dokumentu (například smazal formulář pro nové zadání).
206 Partial content / Dílčí obsah Server úspěšně zpracoval dílčí požadavek typu GET.
300 Multiple choices / Více možností Server může na základě požadavku provést více různých akcí. Server může vybrat akci na základě žadatele (uživatelský agent) nebo může server dát žadateli na výběr ze seznamu akcí.
301 Moved permanently / Trvale přemístěno Požadovaná stránka byla trvale přemístěna jinam. Když server zobrazí toto hlášení (jako odpověď na požadavek typu GET nebo HEAD), automaticky přesměruje žadatele na nové umístění.
302 Moved temporarily / Dočasně přemístěno Server právě na požadavek odpovídá stránkou z jiného umístění, ale žadatel by měl při budoucích požadavcích používat i nadále umístění původní. Tento kód se podobá kódu 301 v tom, že v případě požadavků typu GET nebo HEAD automaticky přesměruje žadatele jinam.
303 See other location / viz jiné místo Tento kód zobrazí server v případě, že by měl žadatel pro získání odpovědi provést samostatný požadavek typu GET na jiné umístění. U všech požadavků kromě typu HEAD provede server automatické přesměrování na nové umístění.
304 Not modified / Nebylo upraveno Požadovaná stránka nebyla od posledního požadavku změněna. Když server vrátí tuto odpověď, nevrátí obsah příslušné stránky.
305 Use proxy / Použít server proxy Žadatel může získat přístup k požadované stránce pouze prostřednictvím serveru proxy. Když server vrátí tuto odpověď, uvede též server proxy, který by měl žadatel použít.
307 Temporary redirect / Dočasné přesměrování Server na požadavek odpovídá stránkou z jiného umístění, ale žadatel by měl při budoucích požadavcích používat i nadále původní umístění. Tento kód se podobá kódu 301 v tom, že v případě požadavků typu GET nebo HEAD automaticky přesměruje žadatele jinam.
400 Bad request / Chybný požadavek Server nedokázal interpretovat syntaxi požadavku.
401 Not authorized / Nepovoleno Požadavek vyžaduje ověření. Tuto odpověď může server vrátit u stránky, která je přístupná až po přihlášení.
403 Forbidden / Zakázáno Server požadavek zamítl.
404 Not found / Nenalezeno Server nemůže požadovanou stránku nalézt. Server často zobrazuje tento kód například tehdy, když reaguje na požadavek na stránku, která na serveru neexistuje.
405 Method not allowed / Nepřípustná metoda Metoda specifikovaná v požadavku není povolená.
406 Not acceptable / Nepřijatelné Požadovaná stránka nemůže poskytnout požadované vlastnosti obsahu.
407 Proxy authentication required / Vyžaduje se ověření serverem proxy Tento stavový kód se podobá kódu 401 (nepovoleno), ale požaduje ověření žadatele pomocí serveru proxy. Když server vrátí tuto odpověď, uvede též server proxy, který by měl žadatel použít.
408 Request timeout / Vypršel časový limit požadavku Při čekání na požadavek vypršel časový limit serveru.
409 Conflict / Konflikt Server při plnění požadavku narazil na konflikt. Server musí v odpovědi zahrnout informace o konfliktu. Tento kód může server zobrazit jako odpověď na požadavek PUT, který je v konfliktu s předchozím požadavkem, spolu se seznamem rozdílů mezi oběma požadavky.
410 Gone / Odstraněno Tuto odpověď vrátí server v případě, že byl požadovaný zdroj trvale odstraněn. Podobá se kódu 404 (Nenalezeno), ale občas se používá místo kódu 404 v případě zdrojů, které existovaly, ale již neexistují. Pokud byl zdroj trvale přemístěn, měli byste nové umístění zdroje specifikovat pomocí kódu 301.
411 Length required / Je vyžadována délka Server nepřijme požadavek bez platné hodnoty v poli záhlaví Content-Length.
412 Precondition failed / Předpoklad selhal Server nesplňuje některý z předpokladů, které žadatel umístil do požadavku.
413 Request entity too large / Požadavek je příliš rozsáhlý Server nemůže požadavek zpracovat, protože je pro server příliš rozsáhlý.
414 Requested URI is too long / Požadovaný identifikátor URI je příliš dlouhý Požadovaný identifikátor URI (zpravidla adresa URL) je příliš dlouhý na to, aby jej server mohl zpracovat.
415 Unsupported media type / Nepodporovaný typ média Požadavek je zadán ve formátu, který požadovaná stránka nepodporuje.
416 Requested range not satisfiable / Požadovaný rozsah nelze uspokojit Server zobrazí tento stavový kód, pokud reaguje na požadavek v rozsahu, který není u této stránky k dispozici.
417 Expectation failed / Očekávání selhalo Server nemůže splnit podmínky uvedené v poli Expect v záhlaví požadavku.
500 Internal server error / Interní chyba serveru Na serveru došlo k chybě, a proto nelze požadavek splnit.
501 Not implemented / Není implementováno Server není požadavek schopen splnit. Server může tento kód zobrazit například tehdy, když nerozpozná metodu požadavku.
502 Bad gateway / Nesprávná brána Server fungoval jako brána nebo proxy a obdržel neplatnou odpověď od serveru nacházejícího se výše v hierarchii.
503 Service unavailable / Služba není dostupná Server je momentálně nedostupný (protože je přetížený nebo vypnutý z důvodu údržby). Obvykle se jedná o dočasný stav.
504 Gateway timeout / Vypršel časový limit brány Server fungoval jako brána nebo proxy a neobdržel včasný požadavek od serveru nacházejícího se výše v hierarchii.
505 HTTP version not supported / Verze HTTP není podporována Server nepodporuje verzi protokolu HTTP použitou v požadavku.

Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)